top of page

Privacyverklaring

Uw privacy is belangrijk voor ons
Welke persoongegevens verwerken we?
Hoe verzamelen we persoonsgegevens?
Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens (doeleinden)?
Op basis van welke verwerkingsgrond verwerken we uw gegevens?

Uw privacy is belangrijk voor ons
Bij HEXAGOON hechten wij veel waarde aan uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens.
 
Wij behandelen uw persoonsgegevens dan ook overeenkomstig Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van de gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming of AVG) en de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.
 
Wanneer u beroep op ons doet, deelt u ons persoonsgegevens mee. U moet er dan ook op kunnen vertrouwen dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met deze gegevens.  In deze privacyverklaring leest u hoe we dit doen.
 
De privacyverklaring is van toepassing op Gudrun DENOLF, met zetel te 2820 Bonheiden, Amerstraat 22, KBO nr. 0744.289.611, handel voerend onder de naam HEXAGOON (“HEXAGOON” of “Wij”), alsook op de website www.hexagoon.be, die optreedt als verwerkingsverantwoordelijke.
 
Door het gebruik van onze diensten en website erkent u kennis te hebben genomen van deze privacyverklaring. Wij kunnen op elk moment het privacybeleid wijzigen. Daarom is het raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.
Welke persoonsgegevens verwerken we?
Wanneer u beroep doet op onze diensten verwerken wij volgende persoonsgegevens van u, of - indien u een onderneming bent – van de door u aangeduide contactpersoon binnen uw onderneming:
 • Naam (en geslacht) en contactgegevens (adres, telefoonnummer, e-mail)
 • Paswoord en login
 • Informatie over de producten die u bij ons heeft aangekocht
 • Nummer bankkaart, geldigheidsdatum, cvc nummer
 
Verder verwerken we de inhoud van elke communicatie zolang dit nodig is om u onze diensten te verlenen en onze belangen te verzekeren (zoals vb.: onze aansprakelijkheid of met het oog op het naleven van onze rechten).
 
Alle aan ons bezorgde gegevens worden gebruikt voor de uitoefening van onze opdracht met inachtneming van het principe van minimale gegevensverwerking.
 
Indien u een leverancier bent dan verwerken we uw BTW-nummer en facturatie en bankgegevens indien eenmanszaak en verder de naam, contactgegevens en de functie van uw personeelsleden, medewerkers of aangestelden. Daarnaast verwerken we ook de nota’s van onze besprekingen, gegevens aangaande klachten, ongevallen en incidenten of gerechtelijke gegevens.
 
U kan onze website bezoeken zonder persoonsgegevens mee te delen. In dat geval is het wel mogelijk dat bepaalde gegevens verzameld worden via cookies, lees hierover meer in onze cookieverklaring.
 
U bent als enige verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die u aan ons meedeelt en/of invoert.
Hoe verzamelen we persoonsgegevens?
Wij verzamelen persoonsgegevens rechtstreeks, wanneer u ons uw gegevens in persoon, via e-mail, telefonisch of zoals ze geregistreerd worden via….
 
Wanneer u ons informatie over derden, uw medewerkers of aangestelden verstrekt, gaan wij ervan uit dat deze derden u toestemming hebben gegeven om die informatie aan ons door te geven voor de verwerking en doorgave op dezelfde wijze als de uwe.
Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens (doeleinden)?
Indien u een klant bent verzamelen wij uw gegevens:
 • Voor de totstandkoming van de tussen ons bestaande overeenkomst;
 • Voor het uitvoeren van de opdracht die u ons toevertrouwt;
 • Voor het naleven van onze wettelijke verplichtingen;
 • Om het opvolgen van onze commerciële relatie te verzekeren;
 • Om uw vragen te beantwoorden en met u te communiceren;
 • Voor de facturatie van onze dienstverlening;
 • Om onze eigen rechten na te streven (vb.: de betaling van facturen, weerleggen van aansprakelijkheidsvorde-ringen,…);
 • Om u een optimale navigatie op onze website aan te bieden;
 • Voor het behandelen van klachten en opmerkingen.
 
Indien u een leverancier bent, verzamelen we de persoonsgegevens van uw werknemers en aangestelden:
 • Voor de totstandkoming van de tussen ons bestaande overeenkomst;
 • Om uw vragen te stellen en met u te communiceren;
 • Om onze eigen rechten na te streven
 • Voor het naleven van onze wettelijke verplichtingen (vb.: boekhouding)
 
Gegevens betreffende uw surfgedrag op onze website worden bijgehouden voor de volgende doeleinden (zie ook de cookieverklaring).
Op basis van welke verwerkingsgrond verwerken we uw gegevens?
Indien u een klant bent, dan gebeurt de verwerking van gegevens op basis van de uitvoering van de tussen ons gesloten overeenkomst. Dit met uitzondering van de verwerking van facturatiegegevens dewelke gebeuren op basis van een wettelijke verplichting. Hetzelfde geldt voor de verwerkingen die nodig zijn om te beantwoorden aan redelijke vragen van bevoegde instanties. De verwerkingen nodig om onze werking en dienstverlening te evalueren of om onze eigen rechten na te streven gebeurt op basis van ons gerechtvaardigd belang.
 
Indien u een leverancier bent dan gebeurt de verwerking van de gegevens van uw aangestelden steeds op basis van de uitvoering van de tussen ons gesloten overeenkomst. Dit met uitzondering van de verwerking van facturatie-gegevens en de verwerkingen die nodig zijn om wettelijke verplichtingen na te leven dewelke gebeuren op grond van ons gerechtvaardigd belang en wettelijke verplichting.
 
Uiteraard is het zo dat al deze persoonsgegevens ook verwerkt kunnen worden op grond van ons gerechtvaardigd belang in het kader van de uitoefening van onze rechten ten aanzien van onze klanten, leveranciers of derden.
Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?
 
Wij delen uw persoonsgegevens met uw toestemming of indien het nodig is om u onze diensten te verlenen, dan wel onze wettelijke verplichtingen na te leven. (Vb.: aan externe organisaties die instaan voor de levering, overheids-instanties, …)
 
We kunnen uw persoonsgegevens delen met verbonden ondernemingen of met derde partijen die voor onze rekening (een deel) van de opdracht uitvoeren. In dat geval staan we niet toe dat zij deze gegevens gebruiken of bekend maken op een wijze die niet overeenstemt met de gevallen omschreven in deze privacyverklaring.
 
Indien deze derde partijen op onze vraag uw persoonsgegevens verwerken en beschouwd moeten worden als een verwerker, sluiten wij een verwerkersovereenkomst waarin de nodige afspraken worden opgenomen om de correcte verwerking en beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
 
Wij kunnen uw persoonsgegevens ook bekend maken:
 • Wanneer bepaalde wetgeving of een juridische procedure ons daartoe verplicht;
 • In het kader van een onderzoek naar vermoedelijke of actuele frauduleuze en illegale activiteiten;
 • Wanneer dit noodzakelijk is voor de verdediging van onze eigen belangen, vb. in het kader van een gerechtelijke procedure.
 
Wij verkopen de persoonsgegevens die wij hebben verzameld niet aan derden noch geven wij deze hen vrij, behoudens de gevallen omschreven in deze privacyverklaring of zoals u ten tijde van de verzameling werd meegedeeld.
 
Wij delen uw persoonsgegevens in geen geval met derden die gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte.
 
Wij behouden ons het recht voor om persoonsgegevens over te dragen in het geval wij een deel of het geheel van onze onderneming of van ons vermogen zouden verkopen. Indien een dergelijke verkoop zich voordoet, zullen wij alle redelijke maatregelen treffen om de verkrijger aan te zetten tot een correcte verwerking van de aan ons verstrekte persoonsgegevens en dit op een manier die overeenstemt met deze privacyverklaring.
Links met andere websites
 
Onze website bevat links naar andere websites. Deze privacyverklaring geldt enkel voor onze website. We raden u dan ook aan de privacyverklaring van de andere websites te raadplegen. We zijn niet aansprakelijk voor het privacy beleid van andere websites, zelfs niet indien u deze website bezoekt via één van de links op onze website. Dit geldt eveneens voor de beveiligde websites van de bank waarnaar u doorverzonden worden bij betaling.
Hoe lang worden uw gegevens bewaard?
 
We bewaren persoonsgegevens zo lang als nodig is om u onze diensten aan te bieden of voor andere essentiële doeleinden, zoals het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.
 
De gegevens worden verwijderd 10 jaar na de beëindiging van elke samenwerking, na het laatste contact tussen ons of na afloop van het project waarin we samenwerkten, behalve in geval van een lopend geschil.
Zijn uw gegevens veilig bij ons?
 
Wij hebben de nodige fysieke, technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen om uw persoons-gegevens doeltreffend te beschermen tegen ongeoorloofd(e) toegang en gebruik en onthullingen.
 
Bij de verwerking van uw persoonsgegevens hanteren wij strikt het principe van de minimale gegevensverwerking en minimale bewaartermijn.
 
Onze medewerkers en onderaannemers werden uitgebreid geïnformeerd over ons privacy-en veiligheidsbeleid en hebben de verplichting te handelen conform deze privacyverklaring.
Wat zijn uw rechten?
 
In overeenstemming met de AVG, kan u ons te allen tijde verzoeken uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen, te verbeteren, te beperken of geheel of gedeeltelijk te wissen. U kan ons ook steeds verzoeken om een kopie van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben.
 
Verder kan u ook een bezwaar indienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
 
Naar aanleiding van dergelijk verzoek zullen wij deze persoonsgegevens enkel nog verwerken voor zover en in de mate dat we een geldige reden hebben om deze te blijven verwerken of indien dit noodzakelijk zou zijn om aan een wettelijke verplichting te voldoen.
 
Wanneer de verwerking gebaseerd is op uw toestemming, kan u deze toestemming steeds – geheel of gedeeltelijk - intrekken. Dit kan dan wel tot gevolg hebben dat wij onze diensten niet meer kunnen verlenen.
 
Wanneer u een verzoek, een vraag of klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u deze richten aan hexagoon@telenet.be. Wij verbinden ons ertoe een tijdig gevolg te geven aan deze verzoeken en klachten.
 
Wanneer u op een bepaald moment vindt dat een van uw rechten niet werden gerespecteerd, kunt u ook een klacht neerleggen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit via het daarvoor voorziene klachtformulier op hun website. (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).
 
Contact
Indien u vragen heeft over de privacyverklaring of over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kan u steeds met ons contact opnemen:
ADRES
Het adres van de bedrijfsvestiging van HEXAGOON is 3000 Leuven, Ravenstraat 81.
Wie heet toegang tot uw persoongegevens?
Links met andere websites
Hoe lang worden uw gegevens bewaard?
Zijn uw gegevens veilig bij ons?
Wat zijn uw rechten?
Contact
bottom of page