top of page

Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens
Artikel 1 - Algemene bepalingen
Artikel 2 - Prijs
Artikel 3 - Aanbod
Artikel 4 - Online aankopen
Artikel 5 - Levering en uitvoering van de overeenkomst
Artikel 6 - Eigendomsvoorbehoud
Artikel 7 - Herroepingsrecht
 
Ondernemingsgegevens

 

Gudrun DENOLF, met zetel te 2820 Bonheiden, Amerstraat 22, KBO nr. 0744.289.611, handel voerend onder de naam HEXAGOON (“HEXAGOON”).
 
Het adres van de bedrijfsvestiging van HEXAGOON is 3000 Leuven, Ravenstraat 81.
 
Artikel 1 - Algemene bepalingen

De e-commerce website van HEXAGOON biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.
 
Deze Algemene Voorwaarden (de "Algemene Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van HEXAGOON moet de Klant deze Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, tenzij deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door HEXAGOON aanvaard zijn.
 
HEXAGOON behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden in voorkomend geval aan te passen.
 
Artikel 2 - Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.
 
Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
 
Artikel 3 - Aanbod
 
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden HEXAGOON niet. HEXAGOON is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. HEXAGOON is in geen geval aansprakelijk in geval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten of kleurverschillen. De afbeeldingen van de producten op de website zijn enkel voor illustratieve doeleinden bestemd.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, wordt deze verzocht om vooraf contact op te nemen via gudrun.denolf@telenet.be.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan, incl. de prijs, te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door HEXAGOON en dit zonder enige voorafgaande verwittiging ten aanzien van de Klant. HEXAGOON kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 
Artikel 4 - Online aankopen
 
De Klant kan de producten bestellen via de website www.hexagoon.be.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:
  • via kredietkaart: Visa, Mastercard
  • via debetkaart: Bancontact, Maestro
 
De bestellingen dienen volledig vooraf te worden betaald. De Klant kan geen recht doen gelden op enige levering van producten of diensten door HEXAGOON alvorens de volledige betaling van het verschuldigde bedrag aan HEXAGOON heeft plaatsgevonden.
 
HEXAGOON is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.
 
Wanneer HEXAGOON ten gevolge van uitputting van voorraad, overmacht, staking, lockdown, enz… niet in de mogelijkheid verkeert om de overeenkomst uit te voeren, kan zij de overeenkomst beëindigen, zonder dat de Klant enige schadevergoeding kan eisen.
 
Sommige producten of diensten beschikbaar via HEXAGOON kunnen elementen bevatten van een zogenaamde ‘Derde-Partij’. HEXAGOON is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud van de website dan wel voor materialen, diensten, producten e.d. die door een Derde-Partij worden aangeboden. Voor wat betreft klachten en/of geschillen m.b.t. de inhoud van de website van een Derde-Partij dan wel materialen, diensten, producten e.d. die door Derde-Partijen worden aangeboden dient de Klant zich te richten tot deze Derde-Partij.
 
HEXAGOON garandeert niet dat het gebruik van de website door de Klant ononderbroken, veilig of foutloos is. HEXAGOON is hier ook op geen enkele manier voor aansprakelijk.
 
De Klant verbindt er zich toe om aan HEXAGOON de volledige, correcte gegevens te verstrekken m.b.t. de aankoop en de rekeninginformatie i.v.m. een aankoop van één van de producten of artikelen van HEXAGOON. De Klant verbindt er zich eveneens toe om bij wijziging zijn rekeningnummer en andere vereiste informatie, zoals het e-mailadres en het rekeningnummer van de betrokken kredietkaart alsook de vervaldatum hiervan, mee te delen aan HEXAGOON zodat deze de transactie kan vervolledigen.
 
Artikel 5 - Levering en uitvoering van de overeenkomst
 
Artikelen of producten besteld via deze webwinkel kunnen gratis in de winkel van HEXAGOON te 3000 Leuven, Ravenstraat 81 worden afgehaald door de Klant tijdens de openingsuren van de winkel.
                                    
Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, kunnen de goederen in de winkel van HEXAGOON worden afgehaald binnen __ dagen na ontvangst van de bestelling.
 
Tijdens het bestelproces kan de Klant er ook voor opteren om het artikel of product aan huis te laten leveren.
 
HEXAGOON bezorgt aangekochte producten of artikelen gratis in België bij bestellingen vanaf __ EUR.
 
Verzendkosten voor de levering van producten op het adres van de klant in België:​ vanaf 7,35 euro.
Verzendkosten voor de levering van producten op het adres van de klant in Nederland, Luxemburg, Duitsland en Frankrijk:​ vanaf 17,35 euro.
Leveringen buiten België, Nederland, Luxemburg, Duitsland en Frankrijk, zijn in principe niet mogelijk, tenzij anders overeen gekomen met HEXAGOON per mail.
 
Bestelde producten zullen zo spoedig mogelijk geleverd worden. Vertraging bij de levering van de bestelde producten kan in geen geval van rechtswege de nietigverklaring en/of de ontbinding van de overeenkomst, of de betaling van een schadevergoeding van om het even welke aard met zich meebrengen.
 
Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel moet door de Klant onmiddellijk bij ontvangst worden gemeld aan HEXAGOON.
 
Niettegenstaande het voorgaande, houdt het gebruik van de geleverde artikelen door de Klant een onherroepelijke aanvaarding in.
 
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.
 
Artikel 6 - Eigendomsvoorbehoud
 
De bestelde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van HEXAGOON.
 
De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van HEXAGOON te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.
 
Artikel 7 - Herroepingsrecht
 
De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
 
De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, het goed fysiek in bezit krijgt.
 
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant HEXAGOON via een ondubbelzinnige schriftelijke verklaring per post of per e-mail via hexagoon@telenet.be op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant heeft in dat kader ook de mogelijkheid om gebruik te maken van het modelformulier voor herroeping voorzien in bijlage 2 van boek VI van het Wetboek economisch recht, dat als bijlage aan deze Algemene Voorwaarden wordt toegevoegd.
 
De Klant kan zich, naast de gevallen opgesomd in artikel VI.53 van het Wetboek Economisch Recht, niet beroepen op zijn/haar herroepingsrecht indien:
  • de geleverde producten op maat werden gemaakt naar de aanwijzingen en wensen van de Klant;
  • de geleverde producten van persoonlijke aard zijn;
  • de geleverde producten kunnen bederven of een verouderingsproces ondergaan;
  • de geleverde producten onvolledig, beschadigd, bevuild of op een aanzienlijke wijze gebruikt werden door de Klant.
 
Bij overmatige terugzendingen van bestellingen door de Klant behoudt HEXAGOON zich het recht voor om toekomstige bestellingen te weigeren.
 
Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepings-recht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
 
De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan HEXAGOON heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan HEXAGOON op het adres 3000 Leuven, Ravenstraat 81. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.
De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.
 
Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt HEXAGOON zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die o.a. het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.
 
Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.
 
Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal HEXAGOON alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat HEXAGOON alle goederen heeft teruggekregen.
 
Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door HEXAGOON geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.
 
HEXAGOON betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
Artikel 8 - Garantie
 
De wettelijke garantie geldt vanaf de datum van ontvangst door de Klant. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen.
 
Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant HEXAGOON zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.
 
De wettelijke garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.
Artikel 9 - Klantendienst

De klantendienst van HEXAGOON is bereikbaar via het e-mailadres hexagoon@telenet.be of per post op het volgende adres: 3000 Leuven, Ravenstraat 81. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.
 
Artikel 10 - Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover HEXAGOON beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.
Onverminderd het voorgaande behoudt HEXAGOON zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.
Artikel 11 - Sanctie niet-naleving algemene voorwaarden
 
Een overtreding of het niet-naleven van de Algemene Voorwaarden door de Klant kan resulteren in een onmiddellijke beëindiging van de diensten van HEXAGOON.
Artikel 12 - Bescherming van persoonsgegevens
 
HEXAGOON verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met haar privacyverklaring, die beschikbaar is op de website www.hexagoon.be.
Artikel 13 - Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door HEXAGOON om één van de in deze  Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.
Artikel 14 - Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.
Artikel 15 - Intellectuele eigendomsrechten
 
Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten van haar website www.hexagoon.be berusten bij HEXAGOON. Niets van deze website mag zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van HEXAGOON openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd worden.
 
Tenzij anders is overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door de HEXAGOON tot stand gebrachte teksten, schema’s, tekeningen, illustraties, ontwerpen, films, foto’s, audio en audio-visuele opnames en andere materialen of (elektronische) bestanden, volledige eigendom van HEXAGOON, ongeacht of deze aan de Klant of aan derden ter hand zijn gesteld.
Artikel 16 - Toepasselijk recht - Bevoegde rechter
 
Het Belgisch recht is van toepassing op deze overeenkomst. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.  
 
Modelformulier voor herroeping boek VI Wetboek economisch recht
Aan

(hier moet de onderneming haar naam, adres en e-mailadres invullen)

....................................................................................
Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen(*)
....................................................................................
Besteld op/Ontvangen op (*)
 
....................................................................................
 
Naam/Namen consument(en)   
 
....................................................................................
Adres consument(en)   
....................................................................................
Datum
....................................................................................
Handtekening consument(en)  
(alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
....................................................................................
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.
Artikel 8 - Garantie
Artikel 9 - Klantendienst
Artikel 10 - Sancties voor niet-betaling
Artikel 11 - Sanctie niet-naleving algemene voorwaarden
Artikel 12 - Bescherming van persoonsgegevens
Artikel 13 - Aantasting geldigheid - niet-verzaking
Artikel 14 - Bewijs
Artikel 15 - Intellectuele eigendomsrechten
Artikel 16 - Toepasselijk recht - Bevoegde rechter
Modelformulier voor herroeping boek VI Wetboek economisch recht
bottom of page